วังแสง ช. (2019). การตรวจติดตามภาวะหัวใจเต้นผิด จังหวะด้วยเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้า หัวใจ Cardiac Event Monitor. Siriraj Medical Bulletin, 11(3), 208–215. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/164857