ประชากิจ ศ., รามณรงค์ พ., ชื่นสกุล น., วรรณภูมิ แ., นราจีนรณ ข., ล้ำเลิศกิจ ณ., คำแก้ว น., หาญผดุงกิจ ก., อัครเสรีนนท์ ป., & เลาหพันธ์ ท. (2019). การศึกษาน้ำหนักการนวดไทย แบบราชสำนักของแพทย์แผนไทย ประยุกต์ที่มีอายุการทำงานแตกต่าง กันโดยใช้หุ่นจำลองที่มีโหลดเซลล์ เซนเซอร์ในการทดสอบ. Siriraj Medical Bulletin, 9(3), 155–161. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/198256