นักไร่ น., ลีวานันท์ ป., & แสงศรี ว. (2019). การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด หัวใจที่ได้รับการสวนหัวใจผ่าน หลอดเลือดแดงเรเดียล. Siriraj Medical Bulletin, 9(3), 168–174. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/198397