พนาดำรง เ. (2019). การเขียนเรื่องเล่า ด้วยเทคนิค การเล่าเรื่อง (Story telling). Siriraj Medical Bulletin, 9(3), 194–196. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/198452