กิจเลิศผล อ., กิรติวงศ์วรรณ ร., กาญจนาเพ็ญกุล ด., หอมเทียน จ., นุชสา พ., ลิบุตรดี ธ., & ฬียาพรรณ จ. (2019). โครงการวิจัยต้นทุน และประโยชน์ในการสื่อสารด้วยระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของหน่วยตรวจโรคผิวหนัง โรงพยาบาลศิริราช. Siriraj Medical Bulletin, 12(2), 72–78. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/204218