นาคบุญนำ ร., ผึ่งผาย ก., & กังธีรวัฒน์ ว. (2019). การใช้เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม. Siriraj Medical Bulletin, 12(2), 116–121. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/204235