สุวรรณไตรย์ พ., & หงษ์เหลี่ยม น. (2019). แรงจูงใจในการเข้าร่วมอบรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Siriraj Medical Bulletin, 12(3), 153–160. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/228405