สกุลกันบัณฑิต ก., โชคไพศาล ว., โตเจริญโชค ธ., & พรวิลาวัณย์ ส. (2019). การดูแลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการใส่ Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) ในระยะผ่าตัด. Siriraj Medical Bulletin, 12(3), 188–195. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/228444