โสธนะเสถียร ส. . ., & ศรีประภาภรณ์ ว. . . . (2020). การจัดการทางการสื่อสารในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Siriraj Medical Bulletin, 3(1), 31–39. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/239938