สุขพิชนันท์ ส. . (2020). เพื่อผู้ป่วยดุจคนรัก เพื่อสังคมและโลกที่สันติสุข. Siriraj Medical Bulletin, 3(3), 114–115. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/239946