สุศิวะ จ. ., รัชตเมธาวิน ศ. . ., ลำใย โ. ., บุญประเสริฐ ส. . ., เตชะวรพัฒนา ส. ., & คำก้อน ส. . (2020). ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการใช้ระบบเวชสารสนเทศเพื่อการสั่งยาผู้ป่วยนอก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Siriraj Medical Bulletin, 3(3), 121–128. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/239949