คงสมชม อ., สุดาชม ว., & เจนวรรณธนะกุล ป. (2020). ปวดหลังเรื้อรัง ต้องทำอย่างไร . Siriraj Medical Bulletin, 13(1). Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/240048