ยวนใจ อ., กลิ่นขจร อ., วรมาลี ส., & วัชระเกษมสุนทร จ. (2020). ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ Coronavirus disease 2019 : รายงานผู้ป่วย. Siriraj Medical Bulletin, 13(2), 155–163. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/241655