ศรีสันติโรจน์ ณ. (2020). การให้วิตามินเคเพื่อป้องกันดรคเลือดออกในทารกแรกเกิด. Siriraj Medical Bulletin, 4(1), 5–7. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/241877