สุขพณิชนันท์ ส. (2020). ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นิวัฒน์ จันทรกุล. Siriraj Medical Bulletin, 4(1), 15–18. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242184