ฉายะจินดา เ. (2020). ภาวะแท้งติดเชื้อ. Siriraj Medical Bulletin, 4(2), 49–52. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242189