ธัญญพืช อ. (2020). กว่าจะเป็นวัฒนธรรมมหิดล: สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน. Siriraj Medical Bulletin, 4(2), 53–56. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242190