พิชัยศักดิ์ ว. (2020). การบริหารงานโรงพยาบาลร่วมสอนของภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมิดล. Siriraj Medical Bulletin, 5(1), 1–11. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242212