ชื่นภักดี ร. (2020). ผลการศึกษาผู้ป่วยไม่มีหลักฐานเอกสารแสดงตนที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลศิริราชช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒. Siriraj Medical Bulletin, 5(1), 22–28. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242214