อุดมเพ็ชร พ. (2020). การศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ คะแนนสอบคัดเลือกและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑-๓ คณะแพทยศาสตรืศิริราชพยาบาล. Siriraj Medical Bulletin, 5(2), 49–56. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242220