อินทิยนราวุธ ต. ., อาชาวกุลเทพ ช. ., & กล่อมจิตเจริญ ส. . (2022). การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด. เวชบันทึกศิริราช, 15(4), 254–259. https://doi.org/10.33192/smb.v15i4.257389