สนั่นศิลป์ ว. (2017). ความเป็นมาและงานของหน่วยระงับปวดเฉียบพลัน (Acute Pain Service) ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (ตอนที่ 1). Siriraj Medical Bulletin, 9(1), 30–33. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81418