สนั่นศิลป์ ิ. (2017). ความเป็นมาและงานของหน่วยระงับปวดเฉียบพลัน (Acute Pain Service) ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ตอนที่ 2). Siriraj Medical Bulletin, 9(2), 84–89. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81443