พนาดำรง เ. (2017). มุ่งสู่.องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด้วย KM. Siriraj Medical Bulletin, 9(2), 90–92. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81446