จิรนันทกาญจน์ ธ. (2017). การใช้แบบเรียนออนไลน์ในการศึกษาแพทยศาสตร์. Siriraj Medical Bulletin, 9(2), 98–106. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81449