สถิรเรืองชัย ศ. (2017). การวัดผลเวชจริยศาสตร์และกฎหมายการแพทย์ด้วยข้อสอบปรนัย. Siriraj Medical Bulletin, 9(2), 107–111. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81450