ฉายะจินดา เ. (2017). การติดตามผู้สัมผัสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สามารถรักษาให้หายขาดได้. Siriraj Medical Bulletin, 8(2), 83–88. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81483