หงษ์เหลี่ยม น. (2017). การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Siriraj Medical Bulletin, 8(1), 10–18. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81493