สุวรรณนาคินทร์ อ. (2017). ความรู้ ทักษะการตรวจประเมินเท้าเบาหวาน และการนำความรู้ไปใช้ของพยาบาลศิริราชภายหลังการฝึกอบรมภายในเพื่อเพิ่มพูนทักษะการดูแลผู้เป็นเบาหวาน. Siriraj Medical Bulletin, 8(1), 19–26. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81499