ธรรมวุฒิ ว. (2017). การสำรวจปริมาณและมูลค่ายาเหลือใช้ในผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช. Siriraj Medical Bulletin, 7(1), 20–25. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81545