เชื่อมสุข ป. (2017). งานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์กับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558. Siriraj Medical Bulletin, 7(2), 84–89. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81584