ศรีประภาภรณ์ ว. (2017). ภาวะผู้นำของหัวหน้างาน : กรณีศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Siriraj Medical Bulletin, 6(1), 15–21. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81670