สุขพณิชนันท์ ส. (2017). Senior-Freshy ในโรงเรียนแพทย์ศิริราช. Siriraj Medical Bulletin, 6(1), 33–39. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81673