บวรกิตติ ส. (2017). ปฏิทัศน์รายงานเนื้อปอดและเยื่อหุ้มปอดผิดปรกติในคนงานโรงงานกระเบื้องมุงหลังคา. Siriraj Medical Bulletin, 6(1), 46–47. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81675