สถิรเรืองชัย ศ. (2017). การรักษาความลับของผู้ป่วย. Siriraj Medical Bulletin, 6(2), 95–100. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81709