ธรรมลิขิตกุล ว. (2017). เชื้อโรคดื้อยาปฏิชีวนะ (ยาต้านจุลชีพ) และการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ. Siriraj Medical Bulletin, 6(2), 117–120. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81712