นวพันธุ์ ก. (2017). การติดเชื้อของสะดือและการดูแลสายสะดือในทารกแรกเกิด. Siriraj Medical Bulletin, 4(3), 83–87. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81920