สุขพณิชนันท์ ส. (2017). การตีพิมพ์บทความซ้อนและการส่งต้นฉบับซ้อน (Duplicate Publication & Submission). Siriraj Medical Bulletin, 2(1), 7–9. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81956