เหลืองสุวรรณ ศ. (2017). การเตรียมตะกอนปัสสาวะในการเรียนการสอน. Siriraj Medical Bulletin, 2(1), 16–20. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81959