เพ็ชรยิ้ม ส. (2017). การชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์ (Induction of Labor). Siriraj Medical Bulletin, 2(1), 21–30. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81960