ไอรมณีรัตน์ เ. (2017). การวิเคราะห์ข้อสอบปรนัย. Siriraj Medical Bulletin, 2(1), 31–37. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81961