ฟองศิริไพบูลย์ ว. (2017). แพทย์ออกชันสูตรพลิกศพ ณ ที่ที่พบศพ: หน้าที่หรือดุลพินิจ. Siriraj Medical Bulletin, 2(1), 44–53. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81963