เศรษฐบรรจง ส. (2017). พิษวิทยากับการชันสูตรพลิกศพ Toxicology in Medicolegal Death Investigation. Siriraj Medical Bulletin, 2(2), 84–91. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81974