ปาลเดชพงศ์ เ. (2017). การออกกำลังกายในน้ำ – ทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพ. Siriraj Medical Bulletin, 2(2), 92–95. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81975