สุขพณิชนันท์ ส. (2017). ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ ปาจรีย์. Siriraj Medical Bulletin, 2(2), 107–112. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81978