สวัสดิ์มงคล ป. (2017). ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการให้รหัสโรค หัตถการและการผ่าตัดของผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลศิริราช (Factors influence the success of ICD coding for inpatients at Siriraj Hospital). Siriraj Medical Bulletin, 2(3), 121–130. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82027