ถิฐาพันธ์ ว. (2017). การฝากครรภ์ยุคใหม่. Siriraj Medical Bulletin, 1(1), 13–24. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82072