สุขพณิชนันท์ ส. (2017). เตมเปราตูระ (Temperature). Siriraj Medical Bulletin, 1(1), 49–54. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82079