ถิฐาพันธ์ ว. (2017). ที่มาศัพท์แพทย์: โรคของสะดือ. Siriraj Medical Bulletin, 1(1), 55. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82080