สุวรรณกูล ภ. (2017). ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ทินรัตน์ สถิตนิมานการ. Siriraj Medical Bulletin, 1(1), 61–63. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82085